Các bài thi vào vòng chung kết nhóm 1:

 
 

Các bài thi vào vòng chung kết nhóm 2:

 
 

Các bài thi vào vòng chung kết nhóm 3:

 
 

Các bài thi vào vòng chung kết nhóm 4: