I.   MỤC TIÊU CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

2. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Đối tượng 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng tưởng nhanh.

Đối tượng 2

Giải pháp đổi mới sáng tạo: là cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Đối tượng 3

Tác phẩm truyền thông: là tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tượng 4

Tổ chức, cá nhân: là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

 

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

1. Điều kiện chung

Các đóng góp, thành tích của các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thể lệ được xét trong năm trao Giải thưởng.

2. Điều kiện cụ thể

Đối tượng 1:

 • Doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố).
 • Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

Đối tượng 2:

 • Giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng 3:

 • Tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt.
 • Có tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng 4:

 • Tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.
 

IV. TIÊU CHÍ XÉT VÀ CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

1. Tiêu chí xét

Đối tượng 1: Sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có

 • Tính sáng tạo (30 điểm),
 • Hiệu quả kinh tế (40 điểm),
 • Tác động xã hội (30 điểm).

Đối tượng 2: Giải pháp đổi mới sáng tạo có

 • Tính sáng tạo (50 điểm),
 • Tác động xã hội (50 điểm).

Đối tượng 3: Tác phẩm truyền thông có

 • Chiều sâu nội dung (Nội dung tác phẩm có tính phát hiện, tính định hướng, tính tổng kết) (40 điểm),
 • Tính sáng tạo (30 điểm),
 • Tác động xã hội (30 điểm).

Đối tượng 4: được xét thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Cách thức chấm điểm

 • Điểm chung cuộc bao gồm điểm chấm của Ban Tổ chức và điểm bình chọn của cộng đồng.
 • Điểm chấm của Ban Tổ chức chiếm tỷ lệ 80% , được chấm theo thang điểm 100 như quy định tại  Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 4 của Thể lệ.
 • Điểm bình chọn của cộng đồng chiếm tỷ lệ 20%, được tính: 20*(số lượt bình chọn của đối tượng tham dự)/ số lượt bình chọn cao nhất.
 

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng bao gồm:

 1. Mỗi nhóm đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thể lệ này sẽ chọn 03 giải đồng hạng.
 2. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức và tiền thưởng (từ nguồn ngân sách và nguồn tài trợ).
 

VI. HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Mỗi đối tượng tham dự Giải thưởng nộp 1 bộ hồ sơ (bằng file MS word) gồm:

 • Phiếu ứng cử/ đề cử tham dự Giải thưởng (theo mẫu 01).
 • Bài giới thiệu (theo mẫu 02).

2. Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng www.doimoisangtao.vn/Giaithuong.

 

VII. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng

Hồ sơ tham dự Giải thưởng (ứng cử hoặc đề cử) được gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng thông qua địa chỉ email: giaithuong@doimoisangtao.vn.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày công bố Thể lệ Giải thưởng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018.

2. Đăng tải thông tin

Những hồ sơ hợp lệ sẽ được Ban Tổ chức đăng tải liên tục và công khai trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng.

3. Bình chọn của cộng đồng

Cộng đồng bình chọn cho các đối tượng tham dự trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng.

Thời gian bình chọn: Từ ngày hồ sơ hợp lệ được đăng tải đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018.

4. Tổ chức xét chọn

Trên cơ sở kết quả bình chọn của cộng đồng tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức xem xét lựa chọn 10 hồ sơ/ nhóm đối tượng tham dự vào vòng chung kết của Giải thưởng và thông báo trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng vào đầu tháng 9 năm 2018.

5. Xác nhận thông tin

Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác thực thông tin các hồ sơ được lựa chọn vào vòng chung kết của Giải thưởng để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị chấm giải.

6. Chấm Giải

Ban Tổ chức thành lập các Hội đồng chuyên môn để đánh giá và chấm điểm các hồ sơ theo tiêu chí xét tặng Giải thưởng được quy định tại Điều 4 của Thể lệ.

7. Công bố và trao Giải thưởng

Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ tổ chức công bố và trao Giải thưởng tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào tháng 10 năm 2018.

VIII. CAM KẾT VÀ BẢO MẬT

1. Ban Tổ chức Giải thưởng cam kết bảo mật thông tin đối với những hồ sơ, số liệu mà đối tượng dự thi yêu cầu bảo mật.

2. Các tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các hồ sơ tham dự xét tặng Giải thưởng.

3. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu  trí tuệ, Ban Tổ chức Giải thưởng được quyền loại hồ sơ dự thi hoặc hủy kết quả công nhận và thu hồi Giải thưởng.

 

                                                    BAN TỔ CHỨC