Điểm tin ngày 28/7/2017: Facebook, WhatsApp, Slack,...

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)

Quân