Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tải tại đây.

NB Trung