Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Tải tại đây.

NB Trung