Kế hoạch số 1777/KH-SKHCN ngày 1/9/2017 hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 1777/KH-SKHCN ngày 1/9/2017 hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tải tại đây.

NB Trung