Thông báo và các biểu mẫu "Chương trình đột phá hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp"

Thông báo Chương trình hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh

Tải tại đây

 

Mẫu A5_LLTC: Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ

Tải mẫu tại đây

 

Mẫu A6_LLKH: Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Tải mẫu tại đây

 

Mẫu thuyết minh

Tải mẫu tại đây