Back to All Events

Infrastructure As Code

Sự Kiện Infrastructure As Code

🔰 Nội Dung Sự Kiện:
Trong thực tế, việc quản lý hạ tầng của doanh nghiệp cũng như các team phát triển sản phẩm phần mềm rất quan trọng. Theo sau đấy là các vấn đề về automation cho infrastructure. Muốn làm được tất cả các vấn đề trên, thì infrastructure as code (IaC) là một thứ không thể thiếu đối với các team triển khai sản phẩm dịch vụ phần mềm.

Link Đăng Ký: http://bit.ly/2MQOzHE