Điểm tin ngày 22/08/2017: Facebook đang nghiên cứu kính thực tế ảo....

Hạn Vũ (tổng hợp và đồ họa)