Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ đã tiếp thu rất tốt ý kiến Đại biểu Quốc hội

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) lần này và Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý đã tiếp thu rất tốt hầu hết các ý kiến của các Đại biểu Quốc hội. Nhiều cơ chế, chính sách, nhiều quy định mới tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ. Sau khi Luật này ra đời, hoạt động chuyển giao công nghệ sẽ tốt hơn, việc phát triển thị trường công nghệ sẽ đi nhanh hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 16/3. Tại Phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đại biểu Quốc hội

Theo Báo cáo Một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) của đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và thảo luận tại Hội trường trong Phiên họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV về Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi (Dự thảo Luật), Ban soạn thảo (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đại biểu Quốc hội.

Dự thảo Luật với 6 Chương 59 Điều đã bao quát tất cả các vấn đề đặt ra như:

Phạm vi điều chỉnh của Luật; Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ; Công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động chuyển giao công nghệ.

Theo đó, có các nhóm vấn đề chính gồm: Chính sách của Nhà nước về chuyển giao công nghệ; Đối tượng chuyển giao công nghệ; Thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư (Chương II); Đăng ký chuyển giao công nghệ; Các biện pháp khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; Quản lý nhà nước với hoạt động chuyển giao công nghệ.

Cụ thể, về chính sách của Nhà nước về chuyển giao công nghệ: Đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, 9 nội dung thể hiện tại Điều 4 đã tiếp thu, cập nhật, khái quát được tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ.

Bổ sung các chính sách về chuyển giao công nghệ từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động chuyển giao công nghệ; khuyến khích hợp tác công – tư để triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động nghiên cứu chung với doanh nghiệp.

Từ những quan điểm, định hướng chính sách đã nêu, các vấn đề cụ thể đã được xử lý triệt để tại nội dung của các Chương, Điều của Dự thảo Luật.

Về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư: Thường trực Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Ban soạn thảo nhất trí cho rằng để có thể kiểm soát hiệu quả các dự án đầu tư, cần thiết phải phân luồng công nghệ, quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ ngay trong Luật này, đồng thời phải phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan để giảm thiểu tối đa thủ tục đầu tư đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp.

Về đăng ký chuyển giao công nghệ: Dự thảo Luật quy định chỉ những hợp đồng chuyển giao công nghệ sau đây phải đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN để được cấp giấy chứng nhận đăng ký CGCN.

Trong Dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định về Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ, thời hạn đăng ký chuyển giao công nghệ và bổ sung trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ cho phù hợp với thực tế và giảm thiểu thủ tục hành chính.

Đồng thời, dự thảo đã tiếp thu ý kiến đề nghị quy định cấm tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên giao và bên nhận công nghệ;...

Đề xuất một số chính sách đối với các hoạt động KH&CN

Về các biện pháp khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ: Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của ĐBQH, trong Dự thảo Luật đã chỉnh sửa, bổ sung, đề xuất một số chính sách đối với các hoạt động KH&CN nói chung như nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác để thúc đẩy phát triển và thương mại hóa công nghệ...

Đối với việc khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ: Dự thảo Luật quy định Doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; doanh nghiệp đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ là đối tượng được ưu tiên xem xét hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các tổ chức tín dụng khác.

Dự thảo Luật cũng đã mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đối với hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, khuyến khích hình thức hợp tác công- tư, tổ chính chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia vào các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia.

Về quản lý Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ: Dự thảo Luật đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ có liên quan, chính quyền địa phương trong việc quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và bố cục thành 1 Chương (Chương V) quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH thảo luận tại Tổ và Hội trường, Ban soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chỉnh lý Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Cụ thể, Dự thảo Luật trước đó có 7 Chương, 62 Điều, nay đã xem xét thay thế 11 điều cũ bằng cách bổ sung 8 điều mới, điều chỉnh, ghép thêm 3 điều và rút đi 1 chương điều chỉnh lại kết cấu và cho đến hiện nay đảm bảo bao quát được toàn bộ phạm vi điều chỉnh chính sách của Nhà nước trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Dự thảo lần này và Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý đã tiếp thu rất tốt hầu hết các ý kiến của các Đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, một số xung đột giữa Luật chuyển giao công nghệ với các Luật đã và sắp được ban hành như: Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý tài sản công...

Bộ KH&CN cần có sự phối hợp, trao đổi giữa các Bộ có liên quan để thống nhất và tìm biện pháp giải quyết.

Kết luận tại Phiên họp, đồng chí Phùng Quốc Hiển – Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, về cơ bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các hướng tiếp thu, giải trình và các nội dung đã được chỉnh sửa của Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Đồng thời yêu cầu cơ quan thẩm tra, ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và đề nghị Ủy ban KH, CN&MT, Ủy ban Kinh tế, ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ KH&CN rà soát, sau đó chuyển cho các đoàn ĐBQH cho ý kiến về Dự thảo Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Hạnh Nguyên – Minh Châu - Khampha