Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Để phát huy tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về trình tự thủ tục đăng ký tham gia mô hình, hồ sơ thanh quyết toán; hướng dẫn lựa chọn các giống rau, hoa, hệ thống nhà lưới, công nghệ tưới và quy trình sản xuất phù hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập tổ thẩm định, nghiệm thu các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017 đủ điều kiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trong tháng 7 và tháng 12 năm nay.

UBND các huyện, TP trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tổ chức triển khai đến các HTX, chủ trang trại, hộ gia đình trên địa bàn để chủ động nghiên cứu, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp. …

Theo Báo Bắc Giang