Nếu không nghịch điện thoại, bạn có thể đọc được bao nhiêu cuốn sách một tháng

Hạn Vũ (Theo Sáng kiến cộng đồng)