CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHCN TP. HỒ CHÍ MINH

Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học công nghệ của Thành phố trong giai đoạn 2016-2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN, phát biểu khai mạc Chợ Công nghệ và thiết bị chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

 Nhiệm vụ chủ yếu thứ nhất của chương trình là xây dựng, đưa Sàn giao dịch công nghệ Thành phố chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018, mục tiêu là chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho sàn giao dịch công nghệ, xây dựng và hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu về hàng hóa, cung cấp thông tin chi tiết, kết nối cung – cầu công nghệ, thúc đẩy hoạt động giao dịch trên thị trường khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ thứ hai là hỗ trợ hình thành các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ với mục tiêu là hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường khoa học và công nghệ vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung – cầu và công nghệ.

Nhiệm vụ thứ ba là xúc tiến kết nối cung – cầu công nghệ, mục tiêu là tăng mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu – phát triển, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng giá trị giao dịch hàng hóa của thị trường và khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ thứ tư là thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ với mục tiêu là tăng nguồn cung sản phẩm khoa học và công nghệ được bảo hộ pháp lý trên thị trường khoa học và công nghệ, hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp, Trường, Viện khi khai thác, thương mại hóa các sản phẩm này.

Và nhiệm vụ cuối cùng là truyền thông, thống kê và đánh giá kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu là nâng cao nhận thức, phổ biến thông tin trực tiếp và đa dạng về thị trường khoa học và công nghệ, đánh giá hiệu quả của Chương trình.

Xem toàn văn tại đây: QĐ 2954 chuong trinh phat trien thi truong KHCN

Theo dost.hochiminhcity.gov.vn

Chính sáchNB Trung