Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Kế hoạch tập trung vào việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ đặt ra là thứ nhất: nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghiệp cấp cơ sở. Cụ thể là kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo công tác thống kê khoa học và công nghệ tại cơ sở. Xây dựng môi trường, cơ chế thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, mới, hiện đại. Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra về khoa học, công nghệ.

Nhiệm vụ cuối cùng được đặt ra là thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể là thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống cũng như thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.Thứ hai là đẩy mạnh công tác truyền thông về khoa học công nghệ. Thứ ba là đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ tại cơ quan, đơn vị bằng cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các phương pháp quản trị tổ chức; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ và thúc đẩy phong trào sáng kiến trong cơ quan đơn vị.

Xem toàn văn tại đây: QD 4937 ban hanh ke hoach KHCN co so

Theo dost.hochiminhcity.gov.vn

Chính sáchNB Trung