Việc đào Bitcoin đang tiêu tốn một lượng điện khổng lồ