Các sự cố 'sập' sàn chứng khoán gần đây trong khu vực