Posts in Tin tức
Én Xanh - Tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Én Xanh là một giải thưởng chính quy uy tín về khởi nghiệp dành cho CÁC SÁNG KIẾN KINH DOANH VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Đây là giải thưởng thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ (VUSTA), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) phối hợp tổ chức.

Read More