Back to All Events

Hội thảo khoa học: "Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam"

  • Tình hình ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Quyết định 844);
  • Mô hình tổ chức triển khai không gian đổi mới sáng tạo nhằm kết nối và pháthuy năng lực của các thành phần chính trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
  • Định hướng chính sách và chương trình hành động thực hiện Quyết định 844 gắn với các ngành/lĩnh vực/sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương - những thuận lợi và khó khăn;
  • Chiến lược và kinh nghiệm dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hình thành các sản phẩm đổi mới sáng tạo cho thị trường;
  • Hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua. Những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp;
  • Hoạt động đào tạo về đổi mới sáng tạo và hiệu quả hỗ trợ hình thành các công ty spin-off (Công ty phát triển và sản xuất sản phẩm từ công nghệ được hình thành bởi kết quả nghiên cứu) trong thời gian qua;
  • Thực trạng và giải pháp liên kết truyền thông nhằm thúc đẩy hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.