Back to All Events

Hội nghị giao ban Vùng Đông Nam Bộ với chủ đề "Thúc đẩy phát triển liên kết Vùng"

  • Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2015 – 2017, định hướng hoạt động giai đoạn 2018 – 2020.
  • Giải pháp thúc đẩy phát triển liên kết vùng Đông Nam Bộ
  • Đề xuất các vấn đề KH&CN có tính chất liên tỉnh, liên Vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ
  • Trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động KH&CN, các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực tế triển khai các hoạt động KH&CN