Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động chương trình xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp 3R