Mã số N2017: Ứng dụng GIS trong quản lý vùng sản xuất rau an toàn ở TP.HCM

    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này

Sau gần 3 năm triển khai ứng dụng GIS, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP.HCM (TT&BVTV) đã số hóa 3.552 hộ trồng rau với diện tích 3.517 ha; cập nhật thông tin 159 vùng rau VietGAP gồm các Hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất rau đạt các chứng nhận VietGAP.

 
rau-sach_cele.jpg

Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với định hướng phát triển là nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, là trung tâm sản xuất giống (giống cây, giống con) cho thành phố và cả khu vực phía Nam; các cây con chủ lực của thành phố như rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh,…Việc xây dựng bản đồ số hóa vùng sản xuất rau an toàn làm cơ sở để triển khai, mở rộng số hóa vùng sản xuât hoa cây kiểng, cá cảnh,…nhằm tích hợp và tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp (truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu,…).

“Số hóa bản đồ vùng sản xuất rau tại thành phố Hồ Chí Minh” là nội dung lớn không những đối với ngành nông nghiệp nói riêng mà còn có ý nghĩa đối với thành phố nói chung, góp phần thực hiện cách mạng 4.0 và đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Với mục tiêu là hoàn thiện cơ sở dữ liệu vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố, xây dựng phần mềm và số hóa bằng bản đồ điện tử để làm cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất, chỉ đạo và điều hành đối với các vùng sản xuất rau trong quy hoạch và thực tế trên địa bàn thành phố.

Sau gần 3 năm triển khai ứng dụng GIS, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP.HCM (TT&BVTV) đã tổ chức triển khai việc số hóa các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn Thành phố để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung. Trong đó bao gồm:

1. Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm:

- Lớp CSDL địa hình: Ranh giới hành chính, giao thông, thủy hệ.

- Lớp CSDL địa chính: Ranh thửa, điểm KT-VH-XH.

- Lớp CSDL thổ nhưỡng: loại đất, diện tích, tọa độ.

- Lớp CSDL Vùng rau theo quy hoạch: diện tích sản xuất, loại rau, số hộ nông dân, năng suất, sản lượng.

- Lớp CSDL nhóm rau: tên nhóm rau (ran ăn lá, rau củ quả, rau gia vị, rau thủy sinh): mã số, tọa độ, diện tích.

- Lớp CSDL Vùng rau VietGAP: Hợp tác xã, hộ nông dân (địa chỉ, diện tích, NSSL, website, chỉ dẫn địa lý…).

- Lớp CSDL cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV): tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, tọa độ, danh sách thuốc kinh doanh (mã thuốc, tên thuốc).

- Lớp CSDL về dịch tễ: loại sâu hại, bệnh hại.

raumau_tinhnang.jpg

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã số hóa được dữ liệu của 3.552 hộ trồng rau với diện tích 3.517 ha; cập nhật thông tin 159 vùng rau VietGAP gồm các Hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất rau đạt các chứng nhận VietGAP (thông tin gồm địa chỉ, diện tích, năng suất, sản lượng, website, chỉ dẫn địa lý…). Đồng thời, cập nhật bản đồ thổ nhưỡng cho các quận, huyện sản xuất rau; cập nhật và số hóa kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng, chỉ tiêu vi sinh có trong đất và nước để quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn của thành phố (1.318 mẫu); cập nhật lớp sinh vật hại trên cây trồng gồm thành phần và mức độ các loại sâu bệnh hại, thiên dịch ở các vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố. Đối với lớp cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp, dữ liệu được số hóa bao gồm: cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng (513 điểm); các điểm kinh doanh rau củ quả trên địa bàn thành phố như các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối nông sản (130 điểm).

raumau_nygiwj.jpg

Tất cả các dữ liệu đó được lưu trữ, công khai, chia sẻ trên hệ thống GIS của Thanh phố tại địa chỉ www.raumau.hcm.gis.vn. Hệ thống này chân cấp chức năng quản lý sử dụng ở 3 mức độ khác nhau gồm:

- Mức 1 (người dùng thông thường): Chỉ xem thông tin vùng sản xuất gồm các lớp dữ liệu và thông tin hộ hiển thị trên các lớp.

- Mức 2 (Khai thác dữ liệu): Được quyền xem, khai thác và xuất thống kê chi tiết dữ liệu diện tích hộ sản xuất (diện tích, năng suất, chủng loại của từng loại cây trồng và thông tin về tình hình sâu bệnh hại).

- Mức 3 (Quản lý): Toàn quyền sử dụng bao gồm khai thác dữ liệu, phân quyền và bổ sung cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Bản đồ số là bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất, có hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức sản xuất và kinh doanh rau củ quả.

Nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ cho việc quản lý về lĩnh vực trồng trọt trên đĩa bàn Thành phố, bước đầu giúp các hộ nông dân, tổ chức, cơ sở sản xuất có thể xem thông tin liên quan đến sản xuất rau của thành phố; giúp việc quản lý có thể truy xuất thống kê các báo cáo liên quan về diện tích, chủng loại, năng suất, sản lượng, giá trị đầu tư,…Các chức năng sau khi đăng nhập nội dung quản lý dữ liệu gồm:

+ Cung cấp dữ liệu về lĩnh vực cây rau như vùng sản xuất tập trung, vùng quy hoạch rau an toàn, diện tích canh tác, năng suất, sản lượng, chi phí đầu tư, mức lợi nhuận…

+ Kết nối những doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật), sản xuất và thi công nhà màng, nhà lưới với các hợp tác xã,doanh nghiệp và người dân sản xuất rau.

+ Hình thành và kết nối kênh phân phối và tiêu thụ giữa các công ty thương mai, hợp tác xã và người dân trồng rau.

+ Góp phần tăng giá trị sản phẩm rau, tạo mối liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm, giúp cho việc quản lý tốt về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rau củ quả.

 
    Hãy bấm LIKE, SHARE để bình chọn cho bài dự thi này
 

Thông tin

logo-bvtv.jpg
 
Tên tổ chức Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật TP.HCM
Điện thoại (028)35102686
Email pdhcm@hcm.vnn.vn
Website http://chicucttbvtvhcm.gov.vn/
 

Đơn vị tài trợ