"Người bệnh không hài lòng" đang cải thiện chất lượng dịch vụ bệnh viện