Microsoft mua startup về trí tuệ nhân tạo giao tiếp Semantic Machines

Gifdmsttin tức, ai