Mời đăng ký dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở 2019


Sở Khoa học và Công nghệ mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở năm 2019 (sau đây gọi tắt là dự án).

62062983_2293071660730305_1763909370153795584_n.jpg

I. Mục đích

Hỗ trợ ứng dụng các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở tại các quận huyện nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Nội dung

1. Đơn vị đăng ký thực hiện: Trường, Viện, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.

2. Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện.

3. Điều kiện

  • Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

  • Đối với tổ chức, đơn vị tiếp nhận dự án: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện.

4. Hồ sơ đăng ký

  • Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDACS);

  • Lý lịch khoa học của đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

* Link tải hồ sơ đăng ký: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx…

5. Hồ sơ nghiệm thu

  • Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo chuyên đề,…;

  • Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

III. Cách thức đăng ký

1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi bản giấy (3 bộ) và qua email về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 30/7/2019.

IV. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.

  • Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

  • Điện thoại: (028) 3930.7965/(028) 3930.7463.

Người liên hệ: Anh Nguyễn Đức Tuấn; Anh Đặng Thanh Danh; Chị Trương Thị Thanh Tuyền

P.V

Xem thêm

 
Tin tứcdmst