Posts in Đối tượng 4
Mã số N4016: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation (SVF)

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation là Quỹ xã hội hóa và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, hỗ trợ những dự án có ý tưởng tốt bằng cách phát triển năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ sáng lập

Read More
Đối tượng 4dmst
Mã số N4006: Hội Tin học TPHCM (HCA)

Hội Tin học TPHCM được thành lập vào ngày 9/6/1988 – là Hội Tin học đầu tiên của cả nước. Đây là nơi tập hợp, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tâm huyết của ngành CNTT nhằm phổ biến kiến thức, giới thiệu và truyền bá công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường.

Read More
Đối tượng 4dmst