Posts in Đối tượng 4
Mã số N4006: Hội Tin học TPHCM (HCA)

Hội Tin học TPHCM được thành lập vào ngày 9/6/1988 – là Hội Tin học đầu tiên của cả nước. Đây là nơi tập hợp, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tâm huyết của ngành CNTT nhằm phổ biến kiến thức, giới thiệu và truyền bá công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường.

Read More
Đối tượng 4dmst