Mã số N4016: Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation (SVF)

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation là Quỹ xã hội hóa và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, hỗ trợ những dự án có ý tưởng tốt bằng cách phát triển năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ sáng lập

Read More
Đối tượng 4dmst